Равни възможности и Развитие

Равни възможности и развитие

Аполо Металс ООД е поела ангажимент за равни възможности за всички, независимо от пол, възраст, религия, убеждения, семейно положение или сексуална ориентация, етнически или национален произход, раса, увреждане или заболяване.

Нашият ангажимент се основава на силни етични разбирания, защото ние ценим индивидуализма на всеки служител, допринасящ за нашия бизнес. Очакваме всички служители да бъдат отговорни и да изпълняват поетите ангажименти към ръководството на Аполо Металс ООД , както и да спазват принципите на толерантност и справедливост във всички аспекти на своята работа.

Целта ни е всички служители да работят в среда, която е свободна от дискриминация или тормоз. Принципите на справедливостта и обективността ще са основни за мениджмънта на Аполо Металс ООД.  Няма да приемаме или да игнорираме несправедливи решения, практики или изисквания, които да са дискриминационни по който и да било признак.