service head photo

Рециклиране на производствени отпадъци

Процесът на рециклиране на производствени и технологични отпадъци обхваща всички дейности от момента на генериране на отпадъка до момента на неговото превръщане в суровина. Дейностите по рециклирането на металните отпадъци, с които търгува  Аполо Металс ООД,  са следните:

  • събиране и правилно съхранение на отпадъците от страна на генератора; Аполо Металс ООД може да помогне с предоставяне на контейнери за събиране и съхранение на отпадъците, както и с подписване на договор със стопанското предприятие, с който то да удостовери пред контролните органи, че се освобождава от отпадъците си по предвидения от закона ред
  • транспорт от базата на стопанското предприятие до база на Шолц България ЕАД. Нашата фирма извършва транспорт на производствените и технологични отпадъци както със собствени, така и с наети транспортни средства, като спазва всички изисквания, включително за безопасност и опазване на околната среда. Ако материалите не са предварително събрани в предоставен от нас контейнер, ние можем да използваме нашите специализирани камиони, които имат възможност да извършват товаро-разтоварни и транспортни операции на голям диапазон от насипни материали, елементи , машини и конструкции с тегло на парче от максимум 2 тона. Нашите камиони и шофьори отговорят на изискванията за превоз на опасни товари АДР
  • съхранение и обработка на база на Аполо Металс ООД – този етап от процеса на рециклиране се характеризира със отсортирането и разделното съхранение на вторичните метали. На площадките на фирмата се спазват всички предписания на Закона за управление на отпадъците, като всички материали са с доказан и проследим произход.
    След отсортиране на приетите вторични метали, същите се съхраняват с цел експедиция или се подлагат на допълнителна обработка, според изискванията на преработващите предприятия
  • експедиция и преработка на вторичните метали и заготовки – на този етап фирма Аполо Металс ООД организира доставката на вторичните метали и заготовки до преработващите предприятия, където се осъществява и последният етап от процеса на рециклиране, а именно – окончателното превръщане на производствените и технологични отпадъци в суровини, годни за ново използване

Ако в резултат на Вашата дейност се генерират метални отпадъци, се свържете се с нас, за да получите най-добра цена за тяхното изкупуване, гъвкава транспортна схема, компетентен съвет и плащане, гарантирано от „Apollo Metals”!