Намалява се административната тежест за бизнеса с отпадъци

IMG_1268

06.01.2015 |

Правителството предлага промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора.

Законопроектът предвижда да се намали банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, което отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се банкова гаранция за дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства. Досега такова изискване в ЗУО не съществуваше. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция. Освен това, при предварително третиране на тези отпадъци се добиват голямо количество черни и цветни метали.

Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи имуществена санкция.

Със законопроекта се въвежда санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговци или брокери, с което се отстранява пропуск в сега действащия закон. Допълват се и основанията за прекратяване на регистрацията като търговец или брокер.

Промените в ЗУО създават условия за по-добро управление на отпадъците, а от там и до предотвратяване на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Въвеждат се разпоредби, свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. Също така се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Други Новини

Всички новини