О Б Я В А за инвестиционно предложение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

IMG_1254

26.05.2023 |

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на интернет страницата на инспекцията е осигурен обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка № 1 на фирма „Аполо Металс“ ЕООД от издаденото Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци с Решение № 12-ДО-1411-03/05.06.2019 г. на РИОСВ – София, с осигуряване на мобилна шредерна машина“.

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

 

от

 

„АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

 

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1870, район Кремиковци, Индустриална зона Кремиковци, ул. „Евтим Евтимов“, Административна сграда Аполо Металс

 

ЕИК: 203666244

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Наименование:

„Допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка № 1 на фирма „Аполо Металс“ ЕООД от издаденото Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци с Решение № 12-ДО-1411-03/05.06.2019 г. на РИОСВ – София, с осигуряване на мобилна шредерна машина“.

 

Местоположение: Инвестиционното предложение се намира в гр. София, област София, община Столична, р-н Кремиковци, кв. Ботунец, ПИ с идентификатор 68134.8275.597, с площ 15463 кв. м, ПИ с идентификатор 68134.8275.598, с площ 17872 кв. м, с общ стар идентификатор 68134.8275.572, стар УПИ № V-10, кв. 71А, с обща площ 33335 кв. м.

 

Кратка характеристика на обекта: „Аполо Металс“ ЕООД уведомява за своите намерения относно използване на самоходна верижна мобилна шредерна машина за третиране на отпадъци, за нуждите на площадка № 1 на фирма „Аполо Металс“ ЕООД от издаденото Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци с Решение № 12-ДО-1411-03/05.06.2019 г. на РИОСВ – София. Настоящото се отнася за допълнение на вече реализирано инвестиционно намерение. Площадката е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

 

Опазване на околната среда:

Площадката не попада в защитени територии. Не се очаква негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух, водите и почвите в района от реализацията на инвестиционното предложение. На площадката не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.

 

За контакти: Станислав Николов, тел.: 0877774215, e-mail: stanislav@fortisvisio.com

 

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – София, гр. София, п. к. 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: копие от внесено в РИОСВ – София уведомление за инвестиционно предложение на следния линк: https://riew-sofia.org/files/PD2023/uved2023/uved-3036.pdf

 

Други Новини

Всички новини