scholz photo head

Условия за търговия със скрап

Аполо Металс спазва стриктно всички закони на Република България и разпоредбите на държавните институции.

В частност търговията с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) се регулира от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Основните документи, които трябва да съпътстват всяка сделка с ОЧЦМ са:

  • Договор за покупко-продажба
  • Сертификат и/или декларация за произход
  • Фактура
  • Приемо-предавателен протокол

Приемането на всеки материал на нашите площадки се документира и регистрира незабавно в нашата ERP система в реално време.

Метални отпадъци, представляващи кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях се изкупуват само от оторизирани източници, притежаващи изискуемите от закона документи за произход.

Аполо Металс ООД не изкупува метален скрап от физически лица.